Privacy- en cookieverklaring

Webcatchers gevestigd en kantoorhoudende te Korte nieuwstraat 32, 5014 HA Tilburg, hierna te noemen “Webcatchers” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Webcatchers verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Webcatchers u over de manier waarop Webcatchers uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Webcatchers worden aangeboden op webcatchers.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel Webcatchers verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van webcatchers.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Webcatchers gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Webcatchers.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Webcatchers geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Webcatchers voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Webcatchers een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Webcatchers op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Webcatchers maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Webcatchers ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@webcatchers.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Webcatchers tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Sommige functies op webcatchers.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Webcatchers

1. Webcatchers heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Webcatchers verwerkt ten behoeve van webcatchers.nl. Webcatchers accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Webcatchers bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van maximaal 14 maanden na uw laatste bezoek aan webcatchers.nl, tenzij Webcatchers op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Webcatchers behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via webcatchers.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van webcatchers.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en webcatchers.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 02-05-2018.